TUDÁS - TAPASZTALAT - JÖVŐ

PRO TALENTIS ALAPÍTVÁNY

A P.O.K. dunaújvárosi Magángimnázium megalakulásának időszakában a „Tudás, tapasztalat, jövő” szlogennel kívántuk röviden megfogalmazni, ún. keretbe foglalni a hitvallásunkat, avagy inkább összefoglalni a legfontosabb céljainkat.

Hisszük, hogy a köznevelési intézményünk által kínált színvonalas oktatási,- nevelési folyamatban elhivatott pedagógusaink felismerik és megfelelően bontakoztatják ki a mindenkiben benne szunnyadó tehetséget, a tanulói képességek javát.

Továbbá hisszük és valljuk azt, miszerint döntően az iskolai tehetségfejlesztő programokon múlik, hogy ki tudjuk-e bontakoztatni a diákjainkban rendelkezésre álló tehetség-elemeket.

Hosszú időn keresztül az a nézet volt domináns, hogy „a tehetség utat tör magának”, csak hagyni kell kibontakozni… Ezt - szerencsére - ma már a legtöbb kutató hozzáértő gyakorlati szakember téveszmének tartja, s csak arra jó, hogy letehessük a saját vállalunkról a felelősséget, s áthárítsuk azt a „tehetségígéretekre”. „A tehetséget keresni kell” - fogalmazta meg és hirdette programját már évekkel korábban Czeizel professzor! Sokan az iskolai feladat, az oktató- nevelő munka legkritikusabb pontjának tartják ezt a területet, talán nem véletlenül. Az iskolák, a gimnáziumok többsége - így mi is - próbál kapaszkodókat keresni a tehetséges tanulók kiszűréséhez, azonosításához. Az azonosítás és a gondozás komplex folyamata szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a hatékony gondozás az éles eszű, diagnosztikában jártas pedagógusnak lehetőséget ad a tehetség megfigyelésére és további megismerésére is.

Sorsokat dönthet el, hogy időben felismerjük-e tanulók tehetségét, vagy szunnyadva marad, nincs lehetősége a „kitörésre”. Fontos gyakorlati tudás és szempont, hogy a képesség és a teljesítmény két különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény hátterében nem minden esetben áll igazi tehetségígéret. A komplex pedagógiai - pszichológiai vizsgálati módszerek - teszteljárások - segítséget nyújthatnak az azonosításhoz, de a pedagógus és a gyermek folyamatos és együttes tevékenységének tapasztalataival együtt összegezzük a tapasztalatokat és vonjuk le a végleges konklúziót.

Az a hagyományos álláspont, miszerint a tehetség felismerésének és fejlesztésének terepe a tanóra, már nem állja meg a helyét. Az ismeretek tárháza és szükséges tudásmennyiség szélesebb annál, hogy ennek elsajátíttatásán túl a tanóra a tehetséggondozás többletfeladatát is képes legyen felvállalni. Leginkább azért nem, mert a tanóra kevésbé teszi lehetővé a teljes egyéni differenciálást, mint a tanórán kívüli szervezeti formák.

A lényeg itt is az, hogy rendszerben tud csak hatékonyan működni a tehetséggondozás, s ennek a legfőbb elemei a következők:

  • a tanórai differenciálás különféle formái - minél több kiscsoportos, kooperatív tanulás és egyénre szabott munka
  • speciális osztályok - ezen belül bizonyos ismeretekből emelt óraszámok, irányultság
  • fakultáció
  • délutáni foglalkozások: szakkörök, blokkok, tréningek, stb.
  • egyéb tanórán túli - iskolai formától eltérő - programok, tanulmányi versenyek, drámapedagógiai foglalkozások,
  • nyári kurzusok
  • mentor programok.

Ezen programok mindegyike hatékony lehet a feladat ellátása során: a lényeges az, hogy célkitűzésekkel, a programmal, a tanulók jellemzőivel összhangban kell közülük választani. Természetesen fontos, hogy a tanórai és tanórán kívüli formákat kapcsoljuk össze a hatékonyság érdekében. Csak egységes rendszerben lehet sikeres a tehetséggondozás. A tanórai tehetségfejlesztés során az érdemi differenciált munka elengedhetetlen a sikerhez, emellett azonban középpontba kell állítani az egyéni tanulási stratégiák fejlesztését, személyre szabottan, a tanulók számára folyamatosan kell biztosítani a valódi kihívásokat, a siker lehetőségét. Erre szolgálhatnak a tanulmányi versenyek, a szakköri munkák s a fakultációs munka.

A tanórán kívüli tevékenységeket elsősorban az egyéni érdeklődésre kell építeni, a minőségi tudástár gazdagítására, s a változatos módszertan eszközeit felhasználva. Mind a tanórai foglalkozásokon, mind egyéb keretekben akkor a leghatékonyabb a tehetségfejlesztés, ha következetesen érvényesül a differenciált fejlesztés régóta megfogalmazott elve.

Szerencsés, ha a munkába az adott témában jártas külsős szakembert, mint modellt, egyben serkentő erőt is sikerül bevonni, mely további motivációs bázist is jelent a feladattartásban.

További fontos elv, hogy a tehetségfejlesztésben is elengedhetetlen az iskola és a család intenzív együttműködése!

Köznevelési intézményünk alapítványa ezt a célt, a nálunk tanuló sok-sok tehetséges fiatal kibontakozását, tehetségük kifejlődését - s nem a véletlenre bízva - van hivatott támogatni.

Ehhez a feladathoz az elhivatott pedagógiai és pszichológiai munka rendszerszemléletű egységén túl jelentős anyagi-dologi áldozatvállalásra is szükség van.

Kérjük, mindezek érdekében, tehetségprogramunk sikeres megvalósulásának lehetőségeihez a szükséges anyagi javak előteremtéséhez támogassa alapítványunkat. Tehetséges gyermekeink minél több és sokszínűbb programok keretében tudják kibontakoztatni tudásuk javát, készségeiket továbbá sok- sok kihívás (versenyhelyzetek stb…. ) keretében legyenek képesek alkalmazkodni a teljesítmény helyzetekhez!

TOP