ANGOL CSOPORTOS NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek

Angol alapfokú nyelvvizsga felkészítő

Hangzó szöveg értése
A vizsgára felkészült nyelvtanuló képes megérteni a hozzá intézett, jól artikulált, egyszerűbb beszédet, képes kiszűrni a beszéd információtartalmának lényegét, az egyszerűbb közléseket és/vagy kérdéseket. A pontosabb megértéshez az átlagosnál lassabb beszédtempó segíti hozzá. A nyelvi üzenet értése céljából fokozottan kell támaszkodnia a közlési helyzet nem verbális összetevőire (a beszélőtárs fizikai jelenlétére, különböző nem verbális jelzésekre: mimika, gesztus, testbeszéd stb.). A beszédértés sikeressé tétele érdekében elemi kompenzációs stratégiákat alkalmaz. Rádió, üzenetrögzítő és más, nem közvetlenül humán forrásból származó szövegek témáját, néhány fontosabb összetevőjét képes megérteni és/vagy azonosítani.
Beszédkészség
Önálló beszédtevékenysége a nyelvi környezete által megszabott tartalmú és tematikájú személyi, tárgyi és helyzeti kontextustól függ. Ebben a keretben képes olyan egyszerű, összefüggő mondatok alkotására, melyek a környezetével, tapasztalataival, személyes véleményével és elgondolásaival, feladataival és azok elvégzésével kapcsolatosak.
Beszédmódja jobbára leíró, deklaráló jellegű. Interakciós készsége lehetővé teszi, hogy megfelelő módon reagáljon a hozzá intézett egyszerűbb, az átlagosnál tagoltabb beszédre. A beszélgetés során képes kifejezésre juttatni alapvető mentális attitűdjeit, érzéseit, benyomásait. A jobb megértés és/vagy a kommunikáció fenntartása érdekében maga is képes kérdéseket, elemi beszédszándékokat a partner számára érthető módon megfogalmazni.
Írott szöveg értése
A vizsgára felkészült nyelvtanuló megérti és értelmezi a környezetében előforduló vizuális és írott jeleket, útbaigazításokat, tilalmakat, képes tevékenységét ezekhez igazítani. Megérti az írásban kapott egyszerűbb utasításokat, közléseket, rövid terjedelmű szövegeket a magánélet, a média és a szakmai élet kontextusában, képes ezek értelmében eljárni, és feladatát elvégezni.
Íráskészség
A vizsgára felkészült nyelvtanuló képes írásban rögzíteni elemi információkat, feljegyzéseket és/vagy jegyzeteket készíteni. Képes különböző általános és hivatalos dokumentumokat, egyszerű nyelvezetű és tartalmú nyomtatványokat kitölteni. A különböző információkat – hivatalos és egyéni közléseket, szándékokat stb. – egyszerű, érthető formában írásban is ki tudja fejezni. Mondatai rendszerint rövidek, alapvető és egyszerű nyelvi szerkezetek használatán alapulnak, szövegpéldányainak szerkesztésmódja általában nehézkes.
Közvetítő készség
A hétköznapi beszédtémák, általános és közvetlen élethelyzetek, alapvető szakmai szituációk sztereotip tartalmán alapuló, hallott és/vagy olvasott szöveg tartalmának lényegi közvetítésére, a feladatok megoldásában a nyelvek közötti egyszerű átváltásra korlátozódik. Tevékenysége természetszerűleg aszimmetrikus az anya‐ és az idegen nyelv vonatkozásában.

Angol középfokú nyelvvizsga felkészítő

Hangzó szöveg értése
A vizsgára felkészült nyelvtanuló egészében és releváns részleteiben is megérti a közvetlenül hozzá vagy a széleskörű hallgatósághoz intézett rövidebb és hosszabb beszédet. Ennek feltételei: a beszéd kiejtésmódja megfelel a célországi standard vagy regionális standard kiejtésnek, s tempója követi az általánosan megszokott sebességet (pl. a rádióbemondók, tv‐riporterek beszédtempóját); tematikájában, tartalmában pedig megfelel az általános társadalmi és kulturális ismereteknek. Érti a mindennapi nyelvet használó filmek és televíziós adások lényegét, követni tudja az általános rádióadásokat. Ugyanakkor egyes műfajokhoz tartozó szövegek (pl. drámaelőadások, filmdialógusok, szappanoperák, humoros műsorok, sportkommentárok) megértése nehézséget okoz számára. Egyszerű, természetes közegben történő szöveghallgatás során hatékony és eredményes kompenzációs stratégiát alkalmaz a lényeg és a releváns részletek kiszűrésére.
Beszédkészség
A vizsgára felkészült nyelvtanuló beszédtevékenysége az önálló, egyirányú kommunikáció során egyenletes. Világosan ki tudja fejezni mondanivalóját, álláspontját, véleményét. Ezen a szinten már képes integrálni intellektuális és emocionális attitűdjeit kommunikációjába, kifejezésre juttatja a beszédtevékenység során szükséges legfontosabb beszédaktusokat.
Helyesen alkalmazza az adott beszédközösség narratíva‐építési szabályait, különös tekintettel a kohéziós eszközökre és a logikai kötőelemek szerepére.
Beszédtevékenységének viszonylagos spontaneitása, folyamatossága, reagálási készsége alkalmassá teszi a közvetlen kommunikálásra anyanyelvűekkel az egyéni és társadalmi léttel összefüggő kérdésekben és/vagy a szakmai kommunikációs helyzetekben. Esetenként kezdeményezően kapcsolódik be a beszélgetésbe. Beszédtevékenységében is helyet kapnak a különféle kompenzációs stratégiák.
Nyelvismeret
A vizsgára felkészült nyelvtanuló elsajátított szókészlete alkalmas közvetlen környezete, élettere tematikájának viszonylag strukturált megjelenítésére konkrét és általános szinten a mindennapok, a munka, a szakmai tevékenység diskurzusaiban egyaránt. A szinten elvárható helyzetekben nem alkalmaz megkerüléses stratégiákat, hanem a funkciónak megfelelő szókincset használja. Kiejtése, intonációja mentes az anyanyelv markáns befolyásától. Nyelvhelyességi és normaismerete és ennek betartása szóbeli megnyilatkozásait elfogadhatóvá teszi az anyanyelvi beszélő számára. Helyesen alkalmazza a különböző beszédszándékokat kifejező nyelvi szerkezeteket. Tudatosan használja a nyelvtani szerkezeteket, intonációs mintákat és más nyelvi eszközöket annak érdekében, hogy az információ lényegét állítsa megnyilatkozásaiban a fókuszba. Komplex struktúrákat képes helyesen alkalmazni, s ettől beszédtevékenységének kohéziója megfelelőbb.
Jártasság
A vizsgára felkészült nyelvtanuló alapvetően jártas az adott nyelvterülethez
tartozó kultúrában, az adott kultúra hétköznapi kommunikációs szokásaiban. Közlései tartalmi és formai eredményessége jó az adott kontextuális keretek között. Beszédmagatartása alkalmazkodik az idegen kultúra főbb sajátosságaihoz. Jól ismeri és a kommunikáció során helyesen alkalmazza a különféle alapvető, az általános világismereti tudást nyelvileg megjelenítő eljárásokat és elvárásokat, a regiszterekhez kötődő nyelvileg releváns kommunikációs eszközöket. Az együttműködés elvét követi, és kommunikatív partnerétől is elvárja ezt.

Angol felsőfokú nyevvizsgafelkészítő

Írott szöveg értése, értő olvasás
A képzésben részt vevő megérti a különböző hosszúságú és típusú, bonyolult és elvont írott szövegeket. A nyelvi rendszer működésére vonatkozó komplex ismeretei révén jól tudja követni az egyes szövegtípusokra jellemző strukturálódást, az információtartalom kibontakozását; felismeri a különböző műfaji (stílus‐) jegyeket. Általános kontextuális tudására támaszkodva képes a szövegkörnyezet helyes értelmezésére, ami biztosítja számára a nyelvi üzenet átfogó és részletekbe menő megértését.
Írás, szövegalkotás
A vizsgára felkészült nyelvtanuló jól alkalmazza írásban a nyelvi megjelenítés valamennyi szintjére vonatkozó tudását. Nyelvhelyességi normák betartásával alkot szöveget, alkalmazkodik a műfaji és stílusbeli sajátosságaihoz. Írásos interakció során gondolatait – az előzményekhez igazítva – a kommunikatív együttműködés elvének kreatív alkalmazásával képes szöveggé formálni.

Közvetítő készség
A vizsgára felkészült nyelvtanuló magas szinten, gyakorlatilag információveszteség nélkül képes a nyelvi közvetítésre. Igazodik az üzenet címzettjének kulturális és szakmai sajátosságaihoz. Az általános szövegeket minimális információveszteséggel reprodukálja, tömöríti és/vagy értelmezi az anya‐ és idegen nyelven.
Nyelvismeret
A vizsgára felkészült nyelvtanuló széleskörű, átfogó és árnyalt szókinccsel rendelkezik. Az elsajátított szóanyag tárolásának módja, a memóriából való előhívásnak sebessége közelít saját anyanyelvi normáihoz. Idegen nyelven otthonos szakmája fogalomvilágában. Gyakorlott lexikai elemek jelentéses összefüggéseinek és az idiomatikus fordulatoknak alkalmazásában.
Helyesen, a kommunikatív célnak megfelelően, kreatívan alkalmazza az idegen nyelv szabályait, képes a különböző grammatikai jelenségek és szinonimák regiszterformáló tulajdonságainak, illetve kontextusfüggő lehetőségeinek és kötöttségeinek felhasználására.
Jártasság
A vizsgára felkészült nyelvtanuló járatos az adott idegen nyelvterülethez kapcsolódó kultúrában, a kulturális sajátosságokban. Alkalmazkodik hozzájuk, nyelvi viselkedésében is meg tudja jeleníteni azokat. Interkulturális kompetenciájának fejlettsége lehetővé teszi, hogy szerves módon építse be arra vonatkozó ismereteit célnyelvi kommunikációjába. A nyelvi stratégiai kompetencia nagymértékben a sajátja, s ez biztosítja számára a nem anyanyelvi létből fakadó nyelvi hátrányok leküzdését.
Mindez hozzásegíti ahhoz, hogy eredményesen valósítsa meg kommunikációs célkitűzéseit.

Jelentkezés

TOP