KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 09115004

Képzési idő: 450 óra

Képzés díja: 180.000 Ft/Fő, 10 fős csoport esetén                          (Részletfizetési lehetőséggel)

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS KÉPZÉS CÉLJA

A képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével: Korszerű fogászati elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezzen. Önállóan, orvosi felügyelet mellett képes legyen szájüregi vizsgálatokat és fogászati preventív eljárásokat alkalmazni. Képes legyen hatékony egészségnevelői tevékenységet végezni, és tanítani a szájhigiénés eljárások.

A tanítási-tanulási folyamat végén kerül sor a záróvizsgára, a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a képző által kijelölt időpontban és helyszínen. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló záró vizsga eredményes letétele.

A záróvizsga két részből áll:

1/ Írásbeli vizsga A vizsgatevékenység megnevezése: Klinikai fogászati higiénikusi tevékenység alapjai A vizsgatevékenység összesen 60 kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt. A feladatok arány a vizsgatevékenységen belül: - 15 db kérdés Parodontológia - 10 db kérdés Konzerváló fogászat - 5 db kérdés Fogászati anatómia, élettan - 5 db kérdés Fogpótlástan - 5 db kérdés Szájnyálkahártya betegségek - 20 db kérdés Fogászati prevenció.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

2/ Projektfeladat A vizsgatevékenység megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A projektfeladat két vizsgarészből áll:

„A” vizsgarész: A vizsgázó által önállóan készített Projektfeladat prezentáció (ppt vagy .pptx formátumban) benyújtása: a záróvizsga megkezdése előtt 15 nappal megküldi a képzőintézménynek elektronikusan. - Prezentáció bemutatása, szakmai beszélgetés A vizsgázó a prevenciós tevékenységei alapján készített, minimum 15, maximum 20 diából álló prezentációt mutat be önállóan. A bevezetője a vizsgázó szakmai életútjának és a gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 1 dia terjedelemben. A prezentáció tartalma: Egy önállóan megtervezett és kivitelezett fogászati egészségnevelési, oktatási feladat választása a klinikai fogászati higiénikus egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában. A bemutató tartalmazza az oktatás elvégzésének dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése).

A prezentáció értékelésének szempontjai:

- A prezentáció címének és tartalmának kongruenciája.

- A prezentáció szakmai szempontoknak való megfelelősége.

- A prezentáció pedagógiai szempontoknak való megfelelősége.

- A prezentáció formai sajátosságok (szerkezet, kivitel, stílus, esztétika, a közlési mód szemléletessége).

- A dolgozat gyakorlati alkalmazhatósága.

A vizsgázó a prezentációját a vizsga során személyesen bemutatja, legfeljebb 10 percben.

Kérdésekre válaszol, szakmai megbeszélést folytat, maximum 10 percben.

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

B) vizsgarész: - Fogászati munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsga

A feladat két részből áll:

 1. rész: minden vizsgázó számára kötelező feladat elvégzése - Minden vizsgázó számára a sztomatoonkológiai szűrővizsgálat elvégzése.

 2. rész: szituációs gyakorlati feladat A vizsgázó az előre elkészített tételsorból húz egy feladatot.

A szituációs gyakorlati feladatok a következő témaköröket tartalmazzák:

- 2 db: Szájhigiénés indexek meghatározása, értékelése, dokumentálása

- 4 db: Gingivalis és Parodontalis indexek meghatározása, értékelése, dokumentálása

- 2 db: A dentális plakk kimutatásának módszerei

- 4 db: Sub- és supragingivalis fogkőeltávolítása

- 2 db: Rendelőben alkalmazható mikrobiológiai vizsgálatokat, a nyálvizsgálata

- 4 db: Lokális és szisztémás fluoridos profilaxis

- 2 db: Barázdazárás

- 2 db: Fogtömések finírozása, polírozása

- 2 db: Szituációs és tanulmányi lenyomatok vétele

- 4 db: Fogfehérítés különböző technikái

- 2 db: Ideiglenes korona és híd készítése

- 2 db: Dentális erózió A vizsgázónak a szituációs feladat megoldása során ki kell térnie az adott téma fogászati prevenciós vonatkozásaira is.

A fogászati kezelésekhez szükséges eszközöket előkészíti, az adott kezelési feladatot kivitelezi, elvégzi a páciens instruálását, illetve motiválását, a fogászati prevenciós feladatokat az adott szituációban kivitelezi.

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

Az értékelés szempontjai:

- Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése:20%

- Kommunikáció megfelelősége a pácienssel/munkatárssal:20%

- A feladat kivitelezésének és a mért értékek pontossága:20%

- A munkavégzés ütemezése, határozottság:10%

- Helyzetfelismerés/problémamegoldás:10%

- A dokumentálás formai és tartalmi megfelelősége:10%

- Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása:10% Sikertelen vizsgarész esetén a teljes projektvizsgát meg kell ismételni.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY 2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

- A résztvevők a képzés végén záróvizsga formájában számot adnak tudásukról.
- A sikeres záróvizsga (legalább 51 %-os) eredményről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség

  • A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelettel kiadott Szakmajegyzékben szereplő 5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens szakma (Fogászati asszisztens szakmairánya)

   Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő:

   -  54 720 02 Fogászati asszisztens, vagy

   -  52 720 01 0010 52 02 Fogászati asszisztens, vagy

   - 52 5046 01 Fogászati asszisztens szakképesítés.

   A felsorolt egészségügyi képesítéseken túl szakmai előképzettségnek tekinthetők az az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítések, továbbá a nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítések.

 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

 • A Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Fogászati asszisztens szakképesítés megszerzése után, 1 év fogászati asszisztens munkakörben igazoltan eltöltött gyakorlat.

   

Tananyagegységek:

Klinikai fogászati higiénikus tevékenységei összesen: 450 óra

Témakörök:

  1. Fogászati higiénikus alapozó ismeretek 60 óra

      (Elmélet: 40 óra, gyakorlat 20 óra)

  2. Orálhigiénés tevékenységek 70 óra

      (Elmélet: 50 óra, gyakorlat 20 óra)

  3. Orális medicina 40 óra

       (Elmélet)

  4. Fogászati higiénés tevékenységek gyakorlati alkalmazása 100 óra (Gyakorlat)

  5. Fogászati prevenció, szájhigiéné 80 óra

         (Elmélet: 50 óra, Gyakorlat: 30 óra)

  6. Fogászati prevenciós feladatok gyakorlati alkalmazása 100 óra (Gyakorlat)

Képzés díja: 180.000 Ft

Egy összegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP