ÖKOISKOLA

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,

 • hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka,
 • hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak,
 • hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.

A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
 • az iskola külső-belső környezetét esztétikusan alakítani.

Az ökoiskolák egyik legfontosabb feladata a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek átadása, bővítése; fenntartható fejlődésre nevelés, ami a Nat kiemelt fejlesztési területe is.

Iskolai életünket igyekszünk mindinkább a fenti szempontokat figyelembe véve alakítani.

Iskolai céljaink a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés terén

Iskolánk pedagógiai-nevelési céljai között fontos szerepet tölt be az előítélet-mentességre, a világ problémáival szembeni nyitottságra való nevelés.

Olyan ember az eszményünk, akit az iskola felvértezett intellektuális értékekkel, olyan ember, aki ezeket önmaga és közössége érdekében eredményesen tudja használni. Olyan ember, aki reálisan elérhető anyagi szinten értelmesen meg tudja szervezni életét, akinek nem csupán az életszínvonal, hanem az életminőség is fontos. Nyitott, érdeklődő egyéniség, aki fogékony az újra.

Ennek keretein belül ismerkedik meg a fenntartható fejlődés eszmerendszerével. A fenntartható fejlődés pedagógiája közös jövőnk képének kialakítása, mely szerint bolygónk megtapasztalása és a társadalmi problémák és kérdések megoldásában való részvétel új módszereinek kidolgozása kell, hogy a központi kérdésünk legyen.

Ennek megfelelően ez a javaslat arra ösztönözhet, hogy az iskolában irányított fejlesztés történjék a megfelelő partnerek részvételével annak érdekében, hogy megfelelő tanulási lehetőségeket lehessen biztosítani a diákoknak a változó világban jelentkező jövőbeli kihívásokkal összhangban.

Feladataink az értékközvetítés elve alapján: Az iskolában cél, hogy a diákoknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt vevő, aktív állampolgári viselkedést.

A környezeti nevelés keretében mindenképpen fontos helyet foglal el a fenntartható fejlődés fogalmának, tartalmának meghatározása, diákokkal közös körüljárása. Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink.

Ennek érdekében dákjainkban ki kell alakítani

 • a környezettudatos magatartást és életvitelt;
 • a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát;
 • a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát;
 • a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;
 • az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket.

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A tanulók számára olyan oktatást kell az iskoláknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.

Intézményünkben kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert.

Tanulóinkat megtanítjuk, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a tanulók majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő felnőttekké.

A fenntartható fejlődés témaköre több tantárgynak is részét képezi, a természettudományok mellett – többek között – a történelem, a társadalomismeret és az etika is foglalkozik vele, emellett a gazdasági tanórákon is fontos szerepet tölt be.

A pedagógusnak ugyanakkor munkája térbeli és időbeli keretein túl is tudatában kell lennie annak, hogy minden megnyilvánulásával kollégái közösségét is minősíti, így számára hivatásának etikai normái mindig és mindenütt irányadóak. Ennek megfelelően a pedagógus az egészség- és környezettudatos életvitelt, a természet védelmét, az élet tiszteletét is képviseli.

Ökoiskolai tevékenységünk, eredményeink

Iskolánk több évvel ezelőtt „örökbe fogadta” a város egyik, intézményünkhöz közeli körforgalmát, amit azóta is rendszeresen gondozunk – ezen feladatokban részt vesznek a diákok is. A területre folyamatosan beültetésre kerülnek új növények, melyeket rendszeresen gondoznak az iskola munkatársai és a diákok.

Iskolánk szépen gondozott, növényekkel gazdagon telepített udvarral rendelkezik, ennek fenntartása, megőrzése fontos feladat. Intézményünk épületében is számos növény kap helyet, a modern oktatási környezet megteremtése mellett nagyon fontos számunkra a zöld környezet fenntartása – mind esztétikai, mind környezeti szempontból. Udvarunkon több madáretető is kihelyezésre került. Az iskola arculatának fontos része a zöld környezet, a zöld udvar. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában, így fontos szerepe van a kellemes környezet kialakításának, pl. az udvaron barátságos pihenőhelyek kiépítésének.

A jeles környezetvédelmi napokhoz kapcsolódóan gyakran szervez az iskola programokat, rendszeres program a víz világnapja, a Föld napja, a madarak és fák napja, a dohányzás elleni világnap, a környezetvédelmi világnap, de „megemlékeztünk” már az újrahasznosítás világnapjáról, az erdők világnapjáról vagy részt veszünk az európai hulladékcsökkentési hét rendezvényein. A természettudományos tanóráknak rendszeresen témái a fentiek.

Diákjaink rendszeresen bekapcsolódnak olyan helyi, városi kezdeményezésekbe, melyeknek célja a környezetünk védelme, megóvása – pl. faültetés, hulladékgyűjtés, stb.

Iskolai fejlesztéseink során figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra, legutóbb pl. a felesleges vízhasználat visszaszorítása érdekében szenzoros csaptelepek kerültek beszerelésre. Mérőóráink adatait folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az esetleges túlfogyasztást azonnal ki tudjuk szűrni.

Iskolánkban már régóta működik biztonságos kerékpártároló, ezzel is ösztönözve a diákokat, illetve a dolgozókat, hogy részesítsék előnyben a közlekedés ezen formáját. Intézményünk elhelyezkedése egyébként előnyös a közlekedés szempontjából is, a buszmegállók közelsége miatt sokan választják a tömegközlekedést.

Az eldobható elemek használatát mind nagyobb mértékben igyekszünk kiváltani tölthető akkumulátorokkal, ugyanakkor intézményünkben évek óta működik használtelem gyűjtőpont, ahová akár diákjaink, dolgozóink is behozhatják a veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elemeiket.

Rendszerszintű szelektív hulladékgyűjtés ugyan még nem valósul meg az iskolában, ugyanakkor az intézményben keletkezett elektronikai hulladékok a megfelelő hulladékgyűjtő udvarban kerülnek leadásra.

Diákjaink a kötelező közösségi szolgálatuk keretében számos szervezettel, intézménnyel kerülnek kapcsolatba (egyesületek, köznevelési intézmények, szociális intézmények, alapítványok, stb.), ellátott feladataik között is folyamatosan helyet kap a környezet védelme, megóvása, a hulladékgyűjtés.

Van olyan pedagógusunk, aki részt vett fenntartható neveléssel kapcsolatos továbbképzésen.

Örömmel vettük az iskolának helyet adó városrész lakóinak megkeresését, hogy közös erővel, különböző programokkal, akciókkal még élhetőbbé tegyük a városrészt, még kellemesebbé a lakókörnyezetet – bízunk abban, hogy a közeli és a távolabbi jövőben számos alkalommal segíthetjük majd a közös célok megvalósulását.

TOP