JELENTKEZZEN ECL VIZSGÁRA DUNAÚJVÁROSBA, A PANNON OKTATÁSI KÖZPONTBA!

Európai uniós tagállamok közel 10 éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgoz ki az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült tagállamok azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle „egyenértékűsítési” eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

A „European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott, „ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás során kidolgozott egységes elvek alapján angolból, németből, olaszból, spanyolból, magyarból, szlovákból, lengyelből, románból, bolgárból, csehből, oroszból, horvátból és szerbből tehető ECL nyelvvizsga. A vizsgarendszert és a vizsganyelvek közül az angolt, a németet és a magyart a NYAT akkreditálta, az összes többi ECL vizsganyelvből egyszerűsített, kiegészítő vizsga nélküli honosítással szerezhető meg az akkreditált bizonyítvány.

A vizsgák jellege

 • A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni.

Összehasonlíthatóság

 • Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

A vizsgák megbízhatósága

 • A konzorcium valamennyi tagintézménye maga felelős a saját nyelvén írott tesztek kidolgozásáért és javításáért. Hogy az ECL nyelvvizsgák megbízhatóságát garantálni lehessen, valamennyi vizsgaanyagot előzetesen kipróbálnak, a vizsgaanyagok készítőit és a javítókat minden vizsga előtt felkészítik, és a kettős javítás elvét alkalmazzák. A tesztírás, a javítás és a bizonyítványkiadás egységességét a nyelvek és a szintek közötti összehasonlíthatóság biztosíthatósága érdekében az akadémiai koordinátor vezetésével egy bizottság felügyeli, amely az egyes nyelveket képviselő szakértőkből áll.

Benyújtható kérelmek:

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

 1. Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
 2. Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
 3. Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
 4. Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
 5. Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

1. Írásbeli kommunikáció

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia.

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

 1. Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
 2. Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
 3. Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
 4. Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
 5. Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Hallott szöveg értése

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

2. Olvasott szöveg értése

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Vizsgadíjak

Vizsga típusa

A2 szinten komplex vizsga
B1 szinten komplex vizsga
B2 szinten komplex vizsga
C1 szinten komplex vizsga

A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész
B1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész
B2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész
C1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész

Vizsgaközpontot (PTE)
megillető díjtétel

bruttó 15.500Ft
bruttó 21.000Ft
bruttó 22.500Ft
bruttó 23.500Ft

bruttó 9.000Ft
bruttó 13.000Ft
bruttó 14.000Ft
bruttó 14.500Ft

Vizsgahelyet (POK)
megillető díjtétel

bruttó 6.500Ft
bruttó 9.000Ft
bruttó 10.500Ft
bruttó 11.500Ft

bruttó 4.000Ft
bruttó 5.000Ft
bruttó 6.000Ft
bruttó 6.500Ft

Jelentkezés nyelvvizsgára

ONLINE JELENTKEZÉS ITT +

Fizetés banki átutalással

Pannon Oktatási Központ ECL Nyelvvizsga számlaszáma:
10918001-00000081-92960021

Pécsi Tudományegyetem számlaszáma:
11731001-23135378
Közlemény: 150126+név+befizetési azonosító.
Euro-s számla
Name of beneficiary: University of Pécs
IBAN: HU42117633165010288400000000
SWIFT: OTPVHUHB
Bank’s name: OTP Bank NyRT
Bank’s address: 7621 Pécs, Rákóczi út 44.
Remarks: 800028+name+online code

Befizetés igazolása

A banki átutalások igazolásait kérjük, szíveskedjen eljuttatni a dunaújvárosi vizsgahelyre személyesen vagy e-mailben az ecl@pok.suli.hu címre.

A vizsgák értékelése

Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 40%-ot elér, összességében pedig eléri mindkét vizsgán külön-külön a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

Szóbeli vizsga - Nyers pontok

 • Szóbeli kommunikáció 25 pont
 • Hallott szöveg megértése 25 pont

Írásbeli vizsga - Nyers pontok

 • Írásbeli kommunikáció 25 pont
 • Olvasott szöveg megértése 25 pont

Elérhető maximum (2x50 pont): 100 pont

A készségekre kapott pontszámokat rendszerünk külön-külön százalékká alakítja át. Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség százalékának átlaga.

A nemzetközi ECL nyelvvizsga bizonyítványok honosítása

A 2001-es akkreditációs eljárás értelmében az ECL vizsganyelvek közül angolból, németből és magyarból akkreditált és nemzetközi bizonyítványt is kapnak az eredményesen vizsgázók.

A még nem akkreditált olasz, spanyol, szlovák, szerb, bolgár, orosz, cseh, lengyel és román nyelvből Magyarországon és külföldön megszerzett ECL nyelvvizsga bizonyítvány a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. október 10-én kelt állásfoglalása alapján külön vizsga letétele nélkül honosítható.

A honosítási eljárás kérelemre indul, melyet az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ címére kell beküldeni (1054 Budapest, Báthory u. 10.) a nemzetközi bizonyítvány hiteles másolatával, valamint a honosítási eljárás díjának (jelenleg 5000.-Ft) az OH-NYAK számlájára történt befizetésének igazolásával együtt.

TOP