PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000383

A szakképesítés azonosító száma: 4 0119 01 (programkövetelmény: 01194002)

A szakképesítés megnevezése: Pedagógiai asszisztens

Tanulmányi terület: Pedagógia

Képzés ideje: 2 év (szakgimnáziumi oktatás)

Bemeneti feltétel:

  • Érettségi végzettség

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
-együttműködni más szakemberekkel
-szociális problémák felismerésére
-a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
-differenciált bánásmód alkalmazására
-konfliktusok felismerésére és megoldásra
-adekvát kommunikációra
-tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére-rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
-ügyeleti feladatok ellátására
-pontos, következetes munkára
-módszeres munkavégzésre
-a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
-általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
-pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
-a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
-olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
-köznyelvi és szakmai szöveget írni
-információk gyűjtésére
-önművelésre

Jelentkezés

TOP