NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉS KEZELŐJE KÉPZÉS

Engedélyszám: B/2020/000026

A képzés minimális óraszáma: 160 óra.

Elméleti képzési idő: 56 óra

Gyakorlati képzési idő: 24 óra.

Képzési díj: 7 fős csoport esetén: 163.500,-Ft/fő

A Képzés Bemeneti feltétel:

 • A jelentkezők alsó korhatára: betöltött 18. életév.

 • Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról,  hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik.

 • A tanfolyami felvétel feltételei legalább alapfokú iskolai végzettség és szakirányú szakmai képzettség vagy középiskolai érettségi továbbá legalább 3 hónapos igazolt szakmai tapasztalat nyomástartó berendezést kezelő szakember mellett. (Példák szakirányú szakmai képzettségre: hegesztő, lakatos, forgácsoló, műszerész, villanyszerelő; speciális képzettségek, pl. tűzoltó).

A képzés típusa, célja

 • A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.

 • A cél elérése érdekében a résztvevőknek el kell sajátítania a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítania az azokhoz szükséges kompetenciákat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

 • A képesítő képzésen érdemben ismertetni kell a résztvevőknek a munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelményeket, feltételeket.

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE ÉS A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

- A nyomástartó berendezés kezelője szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül).

- A szakmai képesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a technológiai  előírások szerinti gyártási munkafolyamatot

 • beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat

 • a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,

 • a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket

 • veszélyhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről

dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.

 

 

A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A képesítő képzés kizárólag jelenléti ívvel igazoltan, jelenléti képzés keretében végezhető csoportos képzés keretében, egyéni felkészüléssel (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel).

 

A TANANYAG EGYSÉGEI, AZOK CÉLJA, TARTALMA, TERJEDELME ÉS TANANYAGEGYSÉGEKHEZ RENDELT ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ÓRASZÁMOK

Elméleti képzés: 56 óra.

 • Az elméleti képzés fő témakörei és minimális óraszámai az alábbiak.

Gyakorlati képzés: 24 óra

 • Rutin kezelési műveletek elsajátítása, gyakorlása: 16 óra

 • Rutin hibajavítási műveletek gyakorlása: 8 óra

 • A szakmai képzés nem szervezhető meg kizárólag távoktatásban.

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER

 • A képesítő képzést követő vizsga megtartását az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetik. A képzésszervezők a képesítő képzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt vizsgaszervezőktől kérhetik.

 • A vizsgát háromfős vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. A vizsgabizottság elnökét a vizsgaszervező delegálja. Az elnök kivételével további két vizsgabizottsági tag kijelölését a képzés szervezője és a vizsgaszervező közötti megállapodás (szerződés) értelmében a képzés szervezője is delegálhatja.

 • A képzés szervezője dönt a képzésre való felvétel és a vizsgára bocsáthatóság feltételiről.

 • A vizsgára legkorábban a képzés befejezését követően kerülhet sor. A képzés elvégzését, valamint az eredményes vizsgát követően szerezhető meg a képzési bizonyítvány, amelyet a képzést záró vizsga szervezője állít ki.

A KÉPZÉSRŐL, A KÉPZÉS EGYES TANANYAGEGYSÉGEINEK ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ KÉPESÍTŐ KÉPZÉSI IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

- A képesítő képzésen résztvevők részvételét, a képesítő képzés elvégzését a képesítő képzés szervezője a képviselőjének (pl. az oktató) a jelenlétében a résztvevők által aláírt jelenléti ívvel igazolja a Hatóság számára.

 • A jelenléti ív nyomtatvány tartalmazza a képesítő képzés helyét, dátumát és mind az oktató és a résztvevők nyomtatott betűkkel való megnevezését is. A képesítő képzésen oktató tanár az aláírásával hitelesíti (képzés szakterülete, helyszín, dátum) a résztvevők által aláírt jelenléti ívet.

 • A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Hatóság által jóváhagyott minta alapján készíti elő a képzési bizonyítványt.

 • A vizsgaszervezőnek az eredményesen vizsgázók számára a vizsga napját követő 15 (tizenöt) napon belül a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátania az elkészített képzési bizonyítványt.

 • A vizsga szervezője a kiállított képzési bizonyítványokról és továbbképzési igazolásokról nyilvántartást vezet, és biztosítja a nyilvántartás naprakész voltát.

A képzés sikeres befejezését követően a képzésben résztvevők Tanúsítványt kapnak, amelynek feltétele a modulzáró vizsga minimum 51 %-os szinten való teljesítése, valamint az, hogy a képzésben résztvevő hiányzása ne haladja meg a képzés összes óraszámának 20%-át.

Képzési díj: 7 fős csoport esetén: 163.500,-Ft/fő

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

 

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP